Regulamin

REGULAMIN Fejsbudki

§1

POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Regulamin określa zasady korzystania przez Użytkowników, w tym Najemców, z urządzenia (fotobudki) będącego własnością Wynajmującego.

2. Regulamin udostępniany jest nieprzerwanie na stronie internetowej https://www.fejsbudka.pl w sposób umożliwiający Użytkownikom jego pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie jego treści.

§2

DEFINICJE Terminy użyte w Regulaminie oznaczają:

1. Wynajmujący – firma Art Color Tomasz Sukta Podhalańska 21/65 93-224 Łódź

2. Fejsbudka fotobudka – zautomatyzowane, bezobsługowe urządzenie, które wykonuje zdjęcia, określana również w jako Fejsbudka.

3. Najemca – osoba fizyczna lub prawna, wynajmująca fotobudkę.

4. Użytkownik – osoba pełnoletnia, korzystająca z urządzenia (fotobudki).

5. Użytkowanie – oznacza wykonywanie czynności polegającej na wykonaniu zdjęć (w tym utrwalanie wizerunku swojego i innych) za pomocą fotobudki, pozowanie do zdjęć, korzystanie z gadżetów, przebrań udostępnionych przez Wynajmującego oraz inne czynności z tym związane.

6. Regulamin – niniejszy Regulamin wynajmu i użytkowania fotobudki.

§3

WARUNKI KORZYSTANIA Z FOTOBUDKI

1. Użytkownik będący osobą fizyczną może korzystać ze fotobudki pod warunkiem posiadania pełnej zdolności do czynności prawnych.

2. Użytkownik niebędący osobą fizyczną może korzystać ze fotobudki za pośrednictwem osób upoważnionych do działania w jego imieniu.

3. Użytkowanie fotobudki oznacza zgodę na utrwalanie oraz rozpowszechnianie swojego wizerunku przez Wynajmującego oraz Najemcę

4. Zgoda obejmuje wykorzystanie, publikacje, rozpowszechnianie, utrwalanie i powielanie zdjęć za pośrednictwem dowolnego medium w celu zarobkowym lub innym, a w szczególności publikacje na portalach społecznościowych.

5. Użytkownik poprzez korzystanie z fotobudki oświadcza, że posiada świadomość wyrażenia powyższych zgód. A w przyszłości nie będzie rościł żadnych praw wobec Wynajmującego z tytułu udzielenia niniejszej zgody na rozpowszechnianie swojego wizerunku.

6. Zgoda na rozpowszechnianie wizerunku może zostać cofnięta przez Użytkownika.

7. Cofnięcie zgody na rozpowszechnianie wizerunku może nastąpić jedynie przez pisemne oświadczenie o cofnięciu zgody. Cofnięcie zgody następuje po upływie 7 dni od daty otrzymania oświadczenia przez Wynajmującego.

§4

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Wynajmujący zastrzega sobie prawo do zmiany postanowień Regulaminu.

2. We wszystkich sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają przepisy powszechnie obowiązującego prawa polskiego, a w szczególności przepisy kodeksu cywilnego, ustawy o ochronie danych osobowych, ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, a także ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny.

3. Wszelkie spory pomiędzy stronami rozstrzygane przez właściwy dla miejsca działalności Wynajmującego sąd powszechny.

4. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 21.11.2022 r. do odwołania.